NIFC LOGO
NIFC LOGO
Digitalizacja

W ramach projektu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” prowadzona jest digitalizacja źródeł muzycznych. Dzięki zaangażowaniu Instytutu po raz pierwszy zdigitalizowane i szerzej udostępnione zostaną bezcenne rękopisy i druki muzyczne znajdujące się w wybranych kolekcjach.


Wśród instytucji, które podjęły współpracę z NIFC w zakresie opracowania swoich zbiorów muzycznych, znajdują się m.in. Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Biblioteka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze, Biblioteka Polska w Paryżu. Szczególnie ważne są działania mające na celu udostępnienie po raz pierwszy poloników lwowskich, które do tej pory w większej części nie były przedmiotem badań polskich muzykologów. Jest to możliwe dzięki współpracy NIFC z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

W ramach opracowania ww. zbiorów udało się dotychczas zdigitalizować:

 

Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – 50 000 stron

Biblioteka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - 30 000 stron

Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze – 20 000 stron

 

 

Biblioteka Polska w Paryżu – 20 000 stron

 

Równolegle do przeprowadzanych prac digitalizacyjnych realizowane są kwerendy, dzięki którym udaje się odnaleźć coraz więcej materiałów wpisujących się w założenia projektu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej”. Prowadzone działania zmierzające do możliwie szerokiego udostępnienia dziedzictwa polskiej muzyki w omawianym okresie mają charakter kompleksowy. Dzięki podjętej współpracy z centralą RISM we Frankfurcie nad Menem, digitalizowane źródła muzyczne są stopniowo katalogowane w największej bazie rękopisów i druków muzycznych. Podjęto także współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi (m.in. Stanford University i działającym tam Center for Computer Assisted Research in the Humanities) oraz badaczami i twórcami oprogramowania (m.in. Craig Sapp z Packard Humanities Institute oraz Laurent Pugin z University of Geneva) mające na celu wypracowanie narzędzi, które pozwolą nie tylko prezentować skany dzieł muzycznych, ale także udostępniać sporządzone na ich podstawie transkrypcje.