NIFC LOGO
NIFC LOGO
Digitalizacja

W ramach projektu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” prowadzona jest digitalizacja źródeł muzycznych. Dzięki zaangażowaniu Instytutu po raz pierwszy zdigitalizowane i szerzej udostępnione zostaną bezcenne rękopisy i druki muzyczne znajdujące się w wybranych kolekcjach.


Wśród instytucji, które podjęły współpracę z NIFC w zakresie opracowania swoich zbiorów muzycznych, znajdują się m.in. Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Biblioteka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze, Biblioteka Polska w Paryżu. Szczególnie ważne są działania mające na celu udostępnienie po raz pierwszy poloników lwowskich, które do tej pory w większej części nie były przedmiotem badań polskich muzykologów. Jest to możliwe dzięki współpracy NIFC z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

W ramach opracowania ww. zbiorów udało się dotychczas zdigitalizować:

 

Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – 50 000 stron

Biblioteka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - 30 000 stron

Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze – 20 000 stron

 

 

Biblioteka Polska w Paryżu – 20 000 stron

 

W roku 2018 planowana jest digitalizacja ponad 300 000 stron ze zbiorów powyższych instytucji.

 

Równolegle do przeprowadzanych prac digitalizacyjnych realizowane są kwerendy, dzięki którym udaje się odnaleźć coraz więcej materiałów wpisujących się w założenia projektu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej”. Prowadzone działania zmierzające do możliwie szerokiego udostępnienia dziedzictwa polskiej muzyki w omawianym okresie mają charakter kompleksowy. Dzięki podjętej współpracy z centralą RISM we Frankfurcie nad Menem, digitalizowane źródła muzyczne są stopniowo katalogowane w największej bazie rękopisów i druków muzycznych. Podjęto także współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi (m.in. Stanford University i działającym tam Center for Computer Assisted Research in the Humanities) oraz badaczami i twórcami oprogramowania (m.in. Craig Sapp z Packard Humanities Institute oraz Laurent Pugin z University of Geneva) mające na celu wypracowanie narzędzi, które pozwolą nie tylko prezentować skany dzieł muzycznych, ale także udostępniać sporządzone na ich podstawie transkrypcje.